தங்க மோதிரம் பரிசு எமது நிறுவனத்தின் ஊடாக மருத்துவக்காப்புறுதி செய்யும் அனைத்து குழந்தைகளுக்கும் (புதிதாக பிறக்கும் குழந்தைகளுக்கு மட்டும் ) தங்க மோதிரம் ஒன்று அன்பளிப்பாக வழங்கப்படும்.

நிர்வாகம்
தமிழர் சேவை (thamilar service sarl)
விதிமுறைகள் பொருந்தும்

Real Estate

ASSURANCE PERSONNE

1.Assurance de la responsabilité civile privée
2.Assurances de protection juridique 3.Employés de maison 4.Assurances-vie

Learn More

தங்க மோதிரம் பரிசு எமது நிறுவனத்தின் ஊடாக மருத்துவக்காப்புறுதி செய்யும் அனைத்து குழந்தைகளுக்கும் (புதிதாக பிறக்கும் குழந்தைகளுக்கு மட்டும் ) தங்க மோதிரம் ஒன்று அன்பளிப்பாக வழங்கப்படும்.

நிர்வாகம்
தமிழர் சேவை (thamilar service sarl)
விதிமுறைகள் பொருந்தும்

Forex Trading

ASSURANCE CHOSES

1.Assurance de ménage
2.Assurances de protection juridique
3.Prêts hypothécaires
4.Bâtiments et construction

Learn More

தங்க மோதிரம் பரிசு எமது நிறுவனத்தின் ஊடாக மருத்துவக்காப்புறுதி செய்யும் அனைத்து குழந்தைகளுக்கும் (புதிதாக பிறக்கும் குழந்தைகளுக்கு மட்டும் ) தங்க மோதிரம் ஒன்று அன்பளிப்பாக வழங்கப்படும்.

நிர்வாகம்
தமிழர் சேவை (thamilar service sarl)
விதிமுறைகள் பொருந்தும்

Car Buying & Selling

DECLARATION D`IMPORT

Etabilissement de déclaration d’impôt personnes physiques. Contrôle de déclarations d’impôt sur le logiciel de l’Etat de Vaud Calcul d’impôt et du solde à payer Planification et conseils fiscaux

Learn More

தங்க மோதிரம் பரிசு எமது நிறுவனத்தின் ஊடாக மருத்துவக்காப்புறுதி செய்யும் அனைத்து குழந்தைகளுக்கும் (புதிதாக பிறக்கும் குழந்தைகளுக்கு மட்டும் ) தங்க மோதிரம் ஒன்று அன்பளிப்பாக வழங்கப்படும்.

நிர்வாகம்
தமிழர் சேவை (thamilar service sarl)
விதிமுறைகள் பொருந்தும்

Finance

CONSEIL GLOBALE

Le conseil global en assurance sur la vie doit porter sur toutes les facettes de l'assurance de personnes. Il ne suffit plus de vendre 'une simple assurance sur la vie'.

Learn More

Welcome to Thamilar Service Sarl

Depuis 1993, nous travaillons dans le secteur des assurances et depuis 2009 au nom de Thamilar Service Sàrl. Nous sommes inscrits au FINMA en 2011. Vous pouvez le vérifier sur www.vermittleraufsicht.ch et notre numéro de registre est 26616. Nous avons plusieurs milliers de clients

Latest News

ASSURANCE PERSONNE

ASSURANCE CHOSES

DECLARATION D`IMPORT

CONSEIL GLOBALE

© 2020 THAMILAR.NET. ALL RIGHTS RESERVED.
Site Designed by Hiridi infoTech Pvt Ltd